Dòng Nội dung
1
Giáo trình lý thuyết đồ thị : Sách dành cho cao đẳng Sư phạm / Vũ Đình Hoà
H. : Đại học Sư phạm, 2007
124tr. : Hình vẽ ; 24cm
Vũ Đình Hòa
Khái niệm cơ bản về đồ thị, lí thuyết đồ thị nói chung và các yếu tố cơ bản của đồ thị vô hướng, có hướng, đơn vô hướng và các thuật toán ứng dụng của cây
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)