Dòng Nội dung
1
C. Mác và Ph. Ăngghen toàn tập : T.20 / C.Mác, Ph. Ăng - Ghen
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1994
1109tr. ; ảnh chân dung 22cm
Mác, C.
Hai tác phẩm triết học của Ăng -ghen "chống Đuy Rinh" và "biện chứng của tự nhiên" bàn về các vấn đề vũ trụ, không gian, thời gian, các khoa học tự nhiên, xã hội (đạo đức và pháp quyền), phép biện chứng, kinh tế...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
C. Mác và Ph. Ăngghen toàn tập : T.22 (Tháng Giêng 1890 - Tháng Tám 1895) / C.Mác, Ph. Ăng - Ghen
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995
1104tr. ; ảnh chân dung 22cm
Mác, C.
Tập 22 gồm những tác phẩm của Ph. Ăng - ghen những năm cuối đời của ông; Chỉ rõ đặc trưng của những năm cuối thế kỷ XIX là: Chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
C. Mác và Ph. Ăngghen toàn tập : T.22 (Tháng Giêng 1890 - Tháng Tám 1895) / C.Mác, Ph. Ăng - Ghen
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004
1104tr. ; ảnh chân dung 22cm
Mác, C.
Tập 22 gồm những tác phẩm của Ph. Ăng - ghen những năm cuối đời của ông; Chỉ rõ đặc trưng của những năm cuối thế kỷ XIX là: Chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
C. Mác và Ph. Ăngghen toàn tập : T.23 / C.Mác, Ph. Ăng - Ghen
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004
1231tr. ; ảnh chân dung 22cm
Mác, C.
Nội dung của cuốn sách góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị; thì sẽ tìm thấy trong chương của một tác phẩm này những nguồn tài liệu mới về lịch sử của các học thuyết đó.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
C. Mác và Ph. Ăngghen toàn tập : T.23 / C.Mác, Ph. Ăng - Ghen
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1993
1231tr. ; ảnh chân dung 22cm
Mác, C.
Nội dung của cuốn sách góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị; thì sẽ tìm thấy trong chương của một tác phẩm này những nguồn tài liệu mới về lịch sử của các học thuyết đó.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)