Dòng Nội dung
1
A Practical English Grammar / A. J. Thomson, A. V. Martinet, Giới thiệu: Lê Thúy Hiền
H. : Văn hóa thông tin, 2010
383tr. ; 21cm
Thomson, A. J
Giới thiệu các dạng ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A practical English grammar / A. V. Thosom; A. V. Martinet
TP Hồ Chí Minh : Thế giới, 1994
382tr. ; 20cm
Thosom. A. S.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
A practical English grammar Exercises / John, Eastwood
New York : Oxford, 1984
176tr. ; 20cm
Eastwood, John
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
A practical English grammar Exercises 1 / A. J. Thomson, A. V. Martinet
New York : Oxford, 1984
199p. ; 20cm
Thomson. A. J.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
A University Grammar of English / Randolph Quirk, Sidney Greenbaum
Halow : Longman, 1974
173p. ; 20cm
Quirk, Randolph
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)