Dòng Nội dung
1
Địa lí dịch vụ /. Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên), Lê Thông (đồng chủ biên), Phạm Ngọc Trụ,. T.2, Địa lí thương mại và du lịch /
H. : Đại học Sư phạm, 2013
279tr. ; 24cm
Nguyễn Minh Tuệ
Trình bày đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng, tình hình phát triển, phân bố và định hướng phát triển ngành thương mại và du lịch của Việt Nam.
Đầu mục:35 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Địa lí du lịch - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hoà (đồng chủ biên),...
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
543tr. ; 27cm
Nguyễn Minh Tuệ
Vũ Đình Hòa
Lê Thông
Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Lan Anh
Trình bày cơ sở lí luận về địa lí du lịch, thực tiễn phát triển du lịch ở Việt Nam
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:29)
3
Địa lí du lịch : Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
543 tr. ; 27 cm
Nguyễn Minh Tuệ
Đầu mục:43 (Lượt lưu thông:35)
4
Địa lí kinh tế - xã hội đại cương / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b), Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông
H. : Đại học Sư phạm, 2012
399tr. : Bản đồ ; 24cm
Nguyễn Minh Tuệ
Trình bày đối tượng - nhiệm vụ - phương pháp nghiên cứu; môi trường - tài nguyên thiên nhiên và nền sản xuất xã hội; địa lý dân cư và quần cư; một số vấn đề của địa lí xã hội; cơ cấu nền kinh tế, địa lí nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và phương pháp vận dụng lí luận dạy học địa lí vào mỗi phần.
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Địa lí kinh tế - xã hội đại cương : Giáo trình cao đẳng sư phạm / B.s.: Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông
H. : Đại học Sư phạm, 2005
480 tr. : minh họa ; 24cm
Nguyễn Minh Tuệ
Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu. Môi trường, tài nguyên và nền sản xuất xã hội. Địa lí dân cư và quần cư. Một số vấn đề của địa lí xã hội, nền kinh tế. Địa lí nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Vận dụng lí luận dạy học địa lí vào phần địa lí kinh tế - xã hội đại cương I và II
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)