Dòng Nội dung
1
An ninh môi trường / Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Kim Hoàng
2013
268tr. ; 21cm
Nguyễn Đức Khiển
Đầu mục:10
2
Ứng dụng công nghệ phát triển sạch (CDM) xử lý chất thải rắn / Nguyễn Đức Khiển ch.b, Đinh Đăng Hải, Nguyễn Kim Hoàng
H. : Thông tin và Truyền thông, 2013
325 tr. ; 21cm
Nguyễn Đức Khiển
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)