Dòng Nội dung
1
Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam / Nguyễn Tài Đông (ch.b.), Nguyễn Tài Thư, Lê Thị Lan...
H. : Đại học Sư Phạm, 2015
500tr. ; 24cm
Nguyễn Tài Đông
Trình bày khái quát về bối cảnh chung và tư tưởng triết học Việt Nam qua từng giai đoạn cụ thể: từ sơ sử đến khi giành được độc lập dân tộc (từ thế kỷ VII trước công nguyên đến năm 938); giai đoạn phục hưng ban đầu của tư tưởng - văn hoá dân tộc (thế kỷ X - XV); triết học Việt Nam thời kỳ khủng hoảng, cát cứ của các thế lực phong kiến (thế kỷ XV - XVIII); triết học triều Nguyễn (thế kỷ XIX) và các tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1)
2
Lịch sử Phật giáo Việt Nam / Nguyễn Tài Thư ch.b., Minh Chi, Lý Kim Hoa,...
H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2021
459 tr. ; 24cm
Nguyễn Tài Thư
Trình bày có hệ thống sự phát triển của Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập đến giữa thế kỉ XX: Thời kì du nhập và Bắc thuộc (thế kỉ I - đầu thế kỉ X); từ thời Ngô đến thời Trần (thế kỉ X - thế kỉ XIV); từ thời Hậu Lê đến thời Tây Sơn (thế kỉ XV - thế kỉ XVIII); dưới triều Nguyễn (thế kỉ XIX); thời kì Pháp thuộc (nửa cuối thế kỉ XIX - nửa đầu thế kỉ XX)
Đầu mục:3