Dòng Nội dung
1
Địa lí du lịch - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hoà (đồng chủ biên),...
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
543tr. ; 27cm
Nguyễn Minh Tuệ
Vũ Đình Hòa
Lê Thông
Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Lan Anh
Trình bày cơ sở lí luận về địa lí du lịch, thực tiễn phát triển du lịch ở Việt Nam
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:29)