Dòng Nội dung
1
Giáo trình pháp luật đại cương / Nguyễn Hợp Toàn
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
397tr. ; 24cm
Nguyễn Hợp Toàn
Giới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trình bày nội dung của hệ thống pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hình thức pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam
Đầu mục:123 (Lượt lưu thông:137) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình pháp luật đại cương / Nguyễn Hợp Toàn
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2004
327tr. ; 21cm
Nguyễn Hợp Toàn
Giới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trình bày nội dung của hệ thống pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hình thức pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0
3
Giáo trình pháp luật đại cương : Tái bản lần thứ 3 có bổ sung chỉnh sửa / Nguyễn Hợp Toàn
Hà Nội : Kinh tế Quốc dân, 2011
381 tr.
Nguyễn Hợp Toàn
Giới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trình bày nội dung của hệ thống pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hình thức pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình pháp luật đại cương : / Nguyễn Hợp Toàn
Hà Nội : Kinh tế Quốc dân, 2005
457tr.
Nguyễn Hợp Toàn
Giới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trình bày nội dung của hệ thống pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hình thức pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)