Khóa luận (Tất cả)
Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nước sông Trới, Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Lương Thái Sơn [01-12-2023] Đầu mục:1

Tổng quan các vấn đề nghiên cứu . Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích và đánh giá chất lượng nước mặt sông Trới

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh tại FLC Grand Hotel Hạ Long : Khóa luận tốt nghiệp / Đỗ Thị Thùy Linh [29-11-2023] Đầu mục:1

Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy trong khách sạn; Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy của khách sạn FLC Grand Hạ Long

Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch MICE tại Hạ Long thành phẩm mũi nhọn của du lịch Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Vũ Minh Huyền [29-11-2023] Đầu mục:1

Lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch Mice; Thực trạng và một số giải pháp phát triển du lịch MICE tại Hạ Long thành phẩm mũi nhọn của du lịch Quảng Ninh