Sách tham khảo (Tất cả)
中・上級を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ) / Japan Foudation [25-11-2022] Đầu mục:1

Hướng dẫn giảng dạy tiếng Nhật trung cao cấp

初級を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ 9) / Japan Foudation [25-11-2022] Đầu mục:1

Hướng dẫn giảng dạy tiếng Nhật sơ cấp

日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 合格問題集 第3版 (日本語) / Human Academy [25-11-2022] Đầu mục:1

Hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, tuyển tập bài luyện, quyển 3

日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第4版 / Human Academy [25-11-2022] Đầu mục:1

Hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, quyển 4