Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 511.3 TR121C
    Nhan đề: Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán :
DDC 511.3
Tác giả CN Trần Diên Hiển
Nhan đề Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học Sư phạm / B.s.: Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Xuân Liêm
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2007
Mô tả vật lý 212tr. : bảng, hình vẽ ; 29cm
Tóm tắt Trình bày các môđun đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo chương trình liên thông từ trung học sư phạm lên cao đẳng sư phạm về cơ sở lý thuyết tập hợp và logic toán
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Lí thuyết tập hợp
Từ khóa tự do Logic toán học
Môn học Đào tạo giáo viên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân LIêm
Tác giả(bs) CN Toán
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(8): 2103643, 2104799-801, 2104891-3, 2105345
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(121): 1103149-77, 1104131, 1108814-49, 1109872-916, 1151434, 1151526, 1151595, 1152152, 1152299, 1152301, 1152612, 1153044, 1153095, 1153103
00000000nam#a2200000ui#4500
0011417
00211
0041DEC51B0-9DF8-4FEC-A75B-C60D5E8E64B7
005202101061515
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210106151547|bphamhuong|c20141107141424|dtrannhien|y20130925165613|zgiangth
082 |a511.3|bTR121C
100 |aTrần Diên Hiển
245 |aCơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán : |bTài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học Sư phạm / |c B.s.: Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Xuân Liêm
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2007
300 |a212tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c29cm
520 |aTrình bày các môđun đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo chương trình liên thông từ trung học sư phạm lên cao đẳng sư phạm về cơ sở lý thuyết tập hợp và logic toán
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aLí thuyết tập hợp
653 |aLogic toán học
690|aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Tiểu học
692|aSư phạm Toán học
700 |aNguyễn Xuân LIêm
700|aToán
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(8): 2103643, 2104799-801, 2104891-3, 2105345
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(121): 1103149-77, 1104131, 1108814-49, 1109872-916, 1151434, 1151526, 1151595, 1152152, 1152299, 1152301, 1152612, 1153044, 1153095, 1153103
890|a129|b13|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2103643 Kho đọc số 1 tầng 1 511.3 TR121C Sách tham khảo 1
2 2104799 Kho đọc số 1 tầng 1 511.3 TR121C Sách tham khảo 2
3 2104800 Kho đọc số 1 tầng 1 511.3 TR121C Sách tham khảo 3
4 2104801 Kho đọc số 1 tầng 1 511.3 TR121C Sách tham khảo 4
5 2104891 Kho đọc số 1 tầng 1 511.3 TR121C Sách tham khảo 5
6 2104892 Kho đọc số 1 tầng 1 511.3 TR121C Sách tham khảo 6
7 2104893 Kho đọc số 1 tầng 1 511.3 TR121C Sách tham khảo 7
8 2105345 Kho đọc số 1 tầng 1 511.3 TR121C Sách tham khảo 8
9 1103149 Kho mượn sô 1 tầng 2 511.3 TR121C Sách giáo trình 9
10 1103150 Kho mượn sô 1 tầng 2 511.3 TR121C Sách giáo trình 10