Thông tin tài liệu
  • Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 420
    Nhan đề: An investigation into greetings between Vietnamese and English :
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn Thị Hiền Trâm
Nhan đề An investigation into greetings between Vietnamese and English : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hiền Trâm
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2021
Mô tả vật lý 30tr. ; A4
Tóm tắt Introduction. Literature review. Methodology. Findings and discussion.Conclusion
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 2(1): 20300113
00000000nam#a2200000ui#4500
00121085
00217
003True
0041E2D6252-C1C9-4BE1-9004-70C594C95989
005202109061538
006
007
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210906153918|btrannhien|y20210906153908|ztrannhien
082|a420
100 |aNguyễn Thị Hiền Trâm
245 |aAn investigation into greetings between Vietnamese and English : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Thị Hiền Trâm
260 |aQuảng Ninh, |c2021
300 |a30tr. ; |cA4
520 |aIntroduction. Literature review. Methodology. Findings and discussion.Conclusion
653|aNgôn ngữ Anh
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Anh
700 |aNguyễn Thị Hằng|cTS.
852|aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 2|j(1): 20300113
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20300113 Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 2 420 Khóa luận 1