Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 324.25970709 NG527GI
    Nhan đề: Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam /
DDC 324.25970709
Tác giả CN Nguyễn Văn Phùng
Nhan đề Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Văn Phùng, Kiều Xuân Bá, Vũ Văn Bân,...
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 515tr. ; 21m
Tóm tắt Giới thiệu sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng qua các thời kì: giành chính quyền (1930-1945), kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975), đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975-2011)
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Môn học Khoa học xã hội và hành vi
Tác giả(bs) CN Kiều Xuân Bá, Vũ Văn Bân
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(3): 2113344-6
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(7): 1147240-6
00000000nam#a2200000ui#4500
0017252
00211
004ED057306-7FE9-4646-9502-E75DB457D3E0
005202011110914
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c80000đ
039|a20201111091634|btrannhien|c20141117161558|dtrannhien|y20140818160839|ztrannhien
082 |a324.25970709|bNG527GI
100 |aNguyễn Văn Phùng
245 |aGiáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / |cNguyễn Văn Phùng, Kiều Xuân Bá, Vũ Văn Bân,...
250 |aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2013
300 |a515tr. ; |c21m
520 |aGiới thiệu sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng qua các thời kì: giành chính quyền (1930-1945), kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975), đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975-2011)
653 |aGiáo trình
653 |aLịch sử
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
690|aKhoa học xã hội và hành vi
691|aKhoa học chính trị
692|aXây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
700 |aKiều Xuân Bá, Vũ Văn Bân
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(3): 2113344-6
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(7): 1147240-6
890|a10|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1147240 Kho mượn sô 1 tầng 2 324.25970709 NG527GI Sách giáo trình 1
2 1147241 Kho mượn sô 1 tầng 2 324.25970709 NG527GI Sách giáo trình 2
3 1147242 Kho mượn sô 1 tầng 2 324.25970709 NG527GI Sách giáo trình 3
4 1147243 Kho mượn sô 1 tầng 2 324.25970709 NG527GI Sách giáo trình 4
5 1147244 Kho mượn sô 1 tầng 2 324.25970709 NG527GI Sách giáo trình 5
6 1147245 Kho mượn sô 1 tầng 2 324.25970709 NG527GI Sách giáo trình 6
7 1147246 Kho mượn sô 1 tầng 2 324.25970709 NG527GI Sách giáo trình 7
8 2113344 Kho đọc số 1 tầng 1 324.25970709 NG527GI Sách tham khảo 8
9 2113345 Kho đọc số 1 tầng 1 324.25970709 NG527GI Sách tham khảo 9
10 2113346 Kho đọc số 1 tầng 1 324.25970709 NG527GI Sách tham khảo 10