Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 320
    Nhan đề: Đề xuất một số biện pháp hướng dẫn sinh viên tự học học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Đại học Hạ Long :
DDC 320
Tác giả CN Vũ Thị Minh Nguyệt
Nhan đề Đề xuất một số biện pháp hướng dẫn sinh viên tự học học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Đại học Hạ Long : Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ khoa học cấp Khoa, năm 2019 / Vũ Thị Minh Nguyệt
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2019
Mô tả vật lý 44tr. ; A4
Phụ chú Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
Từ khóa tự do Kỹ năng tự học
Từ khóa tự do Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
Từ khóa tự do Biện pháp
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201126
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
00000000nam#a2200000ui#4500
00117064
00213
0048B848833-D511-4C7B-AE3D-633ECE1EA404
005202012171542
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201217154527|btrannhien|y20200304162519|ztrannhien
082 |a320
100 |aVũ Thị Minh Nguyệt
245 |aĐề xuất một số biện pháp hướng dẫn sinh viên tự học học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Đại học Hạ Long : |bBáo cáo tổng hợp nhiệm vụ khoa học cấp Khoa, năm 2019 / |cVũ Thị Minh Nguyệt
260 |aQuảng Ninh, |c2019
300 |a44tr. ; |cA4
500|aNhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
653 |aKỹ năng tự học
653 |aNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
653 |aBiện pháp
690 |aKhoa học xã hội và hành vi
691|aKhoa học chính trị
692|aChính trị học
710 |aTrường Đại học Hạ Long|bKhoa Khoa học Cơ bản
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201126
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2201126 Kho đọc số 2 tầng 2 320 Kết quả NCKH 1 Hạn trả:26-08-2022