Ngày đăng bài: 04/12/2023 15:41
Lượt xem: 2483
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

                                                               

Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang”( chủ biên)

Nxb: thông tin và truyền thông

Năm xb: 2011

Số trang: 440tr

 Nội dung tập sách gồm 08 chuyên đề, trình bày về Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo; Cơ sở lý luận báo chí, xuất bản; Các loại hình báo chí; Các loại hình xuất bản; Lịch sử báo chí, xuất bản; Tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí và nhà xuất bản; Ngôn ngữ báo chí, biên tập ngôn ngữ báo chí, xuất bản; Tác phẩm báo chí, xuất bản. Tài liệu giúp chuẩn hóa, cụ thể hóa những kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản; làm nền tảng cho việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản; góp phần xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên các báo, đài, nhà xuất bản trên toàn quốc. ...

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!