Ngày đăng bài: 28/12/2022 15:57
Lượt xem: 2866
TUYỂN TẬP VĂN HỌC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

                                                                               

Tác giả: Nguyễn Quốc Chấn( chủ biên)

NXB: NXB Văn học

Năm xb: 1995

Số trang:  494tr

Trong sự phát triển chung của đất nước, bộ mặt miền núi và cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã và đang có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Và trong đó, hoạt động văn học - nghệ thuật cũng đã góp phần quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại ra đời cùng với cuộc Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nhiều con em các dân tộc được học tập và giáo dục dưới chế độ mới, dần dần hình thành đội ngũ trí thức mới người dân tộc, trong đó một số người đã say mê bước vào con đường sáng tạo. Vì thế, một số trí thức trẻ có năng khiếu đã được đào tạo, bồi dưỡng trở thành những họa sĩ, nhạc sĩ, nhà quay phim, biên kịch, ca sĩ đầu tiên của văn nghệ dân tộc. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là từ những năm đầu đổi mới đến nay, đội ngũ văn nghệ sĩ là con em các dân tộc thiểu số càng tự tin để có mặt trong đời sống văn học - nghệ thuật, với các sáng tác phong phú, mỗi người có tố chất, có bản sắc riêng, nhưng đều hướng tới sự hòa nhập với văn học - nghệ thuật của cả cộng đồng, của cả nước. Ðó là cuộc tìm tòi, bứt phá lớn lao của các văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số, các anh chị em hoạt động ở mọi miền đất nước và trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!