Ngày đăng bài: 07/06/2024 16:03
Lượt xem: 1025
DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI THÁNG 02/2024
22781 MT12(1):1200095 338.4 Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn /  Nguyễn Văn Mạnh,Hoàng Thị Lan Hương Đại học Kinh tế Quốc dân 2013 1
22782 ĐT21(4):2122273-6 345.597 Luật Hình sự Việt Nam và các định hướng phát triển /  Trịnh Tiến Việt Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 4
22805 ĐT21(5):2122329-33 352 Giáo trình quản lý cấp cơ sở /  Phan Thị Hồng Nhung ch.b; Lê Tuấn Ngọc; Nguyễn Chí Đông... Đại học Thái Nguyên,  2023 5
22794 ĐT21(3):2122314-6 363 Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình /  Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2023 3
22795 ĐT21(3):2122317-9 363 Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển /  Nguyễn Thành Trung Xây dựng,  2023 3
22797 ĐT21(3):2122320-2 363 Mô hình nhà ven biển /  Vũ Thị Hồng Hạnh Xây dựng 2023 3
22786 ĐT21(4):2122281-4 378.1734 Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0 /  Lê Thị Hồng Chi - ch.b. Phan Thị Tình ;

Hoàng Thanh Phương...
Đại học quốc gia Hà 2023 4
22777 MT12(1):1200087 398 Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Tây Nguyên /  Lý Sol, Linh Nga Niê Kdam Sân khấu 2016 1
22820 ĐT21(1):2122363 398 Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /.  T.1,  Q.1. Về văn hóa dân gian /  Nguyễn Chí Bền Khoa học Xã hội 2018 1
22822 ĐT21(1):2122364 398 Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /.  T.1,  Q.2. Về văn hóa đương đại /  Nguyễn Chí Bền Khoa học Xã hội,  2018 1
22823 ĐT21(1):2122365 398 Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /.  T.1,  Q.3. Về văn học /  Nguyễn Chí Bền Khoa học Xã hội,  2018 1
22824 ĐT21(1):2122366 398 Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /.  T.2,  Các chuyên luận /  Nguyễn Chí Bền Khoa học Xã hội,  2018 1
22776 MT12(1):1200082 398 Nghệ thuật múa rối cổ truyền xứ Đoài /  Văn học chb., Yên Giang, Hồ Sĩ Tá,... Mỹ thuật 2016 1