Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKHTài liệu lưu hành nội bộ
  • Ký hiệu PL/XG: 495.922 B510T
    Nhan đề: Tiếng Việt Sơ cấp bậc 1: 1A /: Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho đối tượng học viên nước ngoài học tiếng Việt trình độ Sơ cấp bậc 1 (theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài. /
DDC 495.922
Tác giả CN Bùi Thị Lan Hương
Tác giả CN Bế Thị Thu Huyền
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Thái
Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Lương
Tác giả CN Hà Ngọc Yến
Nhan đề Tiếng Việt Sơ cấp bậc 1: 1A /: Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho đối tượng học viên nước ngoài học tiếng Việt trình độ Sơ cấp bậc 1 (theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài. / Bùi Thị Lan Hương ch.b., Bế Thị Thu Huyền, Hà Ngọc Yến, Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị Ngọc Lương
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2022
Mô tả vật lý 139tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu chung về tiếng Việt. Chào hỏi, làm quen. Quốc tịch, ngôn ngữ. Cách xưng hô của ngưới Việt.
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400113
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/23.%20Ti%E1%BA%BFng%20Vi%E1%BB%87t%20s%C6%A1%20c%E1%BA%A5p%201-1A-B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Lan%20H%C6%B0%C6%A1ng.pdf
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121709
002130
004A4A94333-7B12-4173-B346-058DD5C0E66C
005202212011010
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221201101018|bphamhuong|c20221004154028|dtrannhien|y20221004153204|ztrannhien
082 |a495.922|bB510T
100 |aBùi Thị Lan Hương
100|aBế Thị Thu Huyền
100|aNguyễn Thị Minh Thái
100|aNguyễn Thị Ngọc Lương
100|aHà Ngọc Yến
245 |aTiếng Việt Sơ cấp bậc 1: 1A /: Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho đối tượng học viên nước ngoài học tiếng Việt trình độ Sơ cấp bậc 1 (theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài. / |cBùi Thị Lan Hương ch.b., Bế Thị Thu Huyền, Hà Ngọc Yến, Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị Ngọc Lương
260 |aQuảng Ninh, |c2022
300 |a139tr. ; |c24cm.
520|aGiới thiệu chung về tiếng Việt. Chào hỏi, làm quen. Quốc tịch, ngôn ngữ. Cách xưng hô của ngưới Việt.
653 |aTiếng Việt
653 |aNgôn ngữ
690 |aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692|aTiếng Việt và văn hóa Việt Nam
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400113
856|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/23.%20Ti%E1%BA%BFng%20Vi%E1%BB%87t%20s%C6%A1%20c%E1%BA%A5p%201-1A-B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Lan%20H%C6%B0%C6%A1ng.pdf
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400113 Kho đọc số 4 tâng 1 495.922 B510T Tài liệu lưu hành nội bộ 1