Thông tin tài liệu
  • Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 420
    Nhan đề: Common errors in Vietnamese - English translation made by English - majored students at Ha Long University :
DDC 420
Tác giả CN Trần Thị Thu Hồng
Nhan đề Common errors in Vietnamese - English translation made by English - majored students at Ha Long University : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Thu Hồng
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2021
Mô tả vật lý 31tr. ; A4
Tóm tắt Introduction. Literature review. Methodology. Findings and discussion.Conclusion
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Common errors
Từ khóa tự do Translation
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 2(1): 20300112
00000000nam#a2200000ui#4500
00121028
00217
003True
00485BF1EF0-8FD2-463A-8F16-8C2C6FCFD376
005202108261043
006
007
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210826104346|ztrannhien
082|a420
100 |aTrần Thị Thu Hồng
245 |aCommon errors in Vietnamese - English translation made by English - majored students at Ha Long University : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cTrần Thị Thu Hồng
260 |aQuảng Ninh, |c2021
300 |a31tr. ; |cA4
520 |aIntroduction. Literature review. Methodology. Findings and discussion.Conclusion
653|aNgôn ngữ Anh
653|aCommon errors
653|aTranslation
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Anh
700 |aNguyễn Thị Hằng|cTS.
852|aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 2|j(1): 20300112
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20300112 Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1 420 Khóa luận 1