ƯU NHƯỢC ĐIỂM CÁC CHIẾN LƯỢC ĐIỀU PHỐI
Trong môi trường đa chương, có thể xảy ra tình huống nhiều tiến trình đồng thời sẵn sàng để xử lý. Mục tiêu của các hệ phân chia thời gian là chuyển đổi CPU qua lại giữa các tiến trình một cách thường xuyên để nhiều
Thông tin tiếp nhận bài giảng của cán bộ giảng viên
Địa chỉ tiếp nhận bài giảng chính thức và Danh sách cán bộ đã gửi bài giảng về Thư viện